پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

معرفی

 

 

 

نام ونام خانوادگی : محمد کاظم حیدری heydari kazem
 
سمت : مسئول روابط معاونت بهداشت
مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت محیط
شماره داخلی : 108
شماره مستقیم : 07153350096
   

 

 

نام ونام خانوادگی : روح ا.. اسکندری
 eskandari roholla
سمت : کارشناس روابط عمومی
 
شماره داخلی : 108
شماره مستقیم : 07153350096