پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

حسابداری

نام و نام خانوادگی : مهران معصومی  
سمت : مسئول حسابداری
مدرک تحصیلی : ليسانس حسابداري
شماره داخلی : 141
شماره مستقیم : 0731-2223165
پست الکترونیکی :  

 

نام و نام خانوادگی : اميد بلاغي اينالو  
سمت : حسابدار
مدرک تحصیلی : كارشناس حسابداري
شماره داخلی : 141
شماره مستقیم : 0731-2223165
پست الکترونیکی :

 

نام و نام خانوادگی : زهرا عليزاده  
سمت : تنظيم اسناد هزينه پرسنلي
مدرک تحصیلی : ديپلم
شماره داخلی : 141
شماره مستقیم : 0731-2223165
پست الکترونیکی :

 

نام و نام خانوادگی : عبدالرزاق پارسا  
سمت : مسئول درآمد
مدرک تحصیلی : لیسانس حسابداری
شماره داخلی : 141
شماره مستقیم : 0731-2223165
پست الکترونیکی :

 

نام و نام خانوادگی : مهران معصومي  
سمت : حسابدار
مدرک تحصیلی : ليسانس حسابداري
شماره داخلی : 141
شماره مستقیم : 0731-2223165
پست الکترونیکی :