پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

دبیرخانه

نام ونام خانوادگی : سكينه تولائي نژاد  tavallayi
سمت : مسئول واحد دبیرخانه
مدرک تحصیلی : دیپلم
شماره داخلی :  
شماره مستقیم : 07153359600
پست الکترونیکی :  

 

نام ونام خانوادگی : محبوبه شاه حسینی  shahhoseyni
سمت : متصدی دبیرخانه
مدرک تحصیلی : فوق دیپلم
شماره داخلی :  
شماره مستقیم : 07153359600
پست الکترونیکی :  

 

شرح وظايف :

  1. ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره و موضوع و شماره آنها.
  2. تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنها.
  3. حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق، اسناد و مدارک.
  4. بایگانی و تهیه فهرست مربوط براساس روش تعیین شده.
  5. تعیین نامه های با اولویت فوری و خیلی فوری و محرمانه .
  6. تهیه صورت مایحتاج اداری کارمندان واحد دبیرخانه و تدارک و توزیع آنها.
  7. تکمیل فرم و تهیه آمار از تعداد مراجعین و گزارش به مقام مافوق.
  8. پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنان به واحدهای مربوط.
  9. شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.
  10. انجام ساير امور مرتبط با شغل برحسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات .