پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

معرفی واحد اجرایی

نام ونام خانوادگی : مهندس اسماعیل حیدری heydari es
سمت :  مسئول امور عمومی
مدرک تحصیلی :  کارشناس مهندسی بهداشت محیط
شماره داخلی :  126
شماره مستقیم :  07153359600
پست الکترونیکی :