پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

معرفی واحد اجرایی

معرفی پرسنل حسابداری

معرفی پرسنل حسابداری نام و نام خانوادگی : مهران معصومی   سمت : مسئول حسابداری مدرک تحصیلی : ليسانس حسابداري شماره داخلی : 141 شماره مستقیم : 0731-2223165 پست الکترونیکی :     نام و نام خانوادگی : اميد بلاغي اينالو   سمت ...

شرح وظایف حسابداری

شرح وظایف حسابداری درخواست تنخواه از مدیر امور مالی  پرداخت تنخواه به کارپردازان جهت خرید و هزینه های مصرفی و روز مره  پرداخت هزینه های حقوق از جمله: حقوق پرسنل قراردادی ، طرحی، سربازان هیات علمی ، کارورزان پزشکی ، دانشجویان بورسیه پرداخت حق ماموریت، اضافه کار، حق ...