پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

معاون فنی

نام و نام خانوادگی: مهندس مصطفی اصلاحی  eslahi 2
سمت: معاون فنی
مدرک تحصیلی و سابقه کاری:

کارشناس ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

شماره داخلی:  121
شماره مستقیم:  53314203
سوابق کاری  

4سال مسئول مرکز بهداشتی درمانی شماره 1 شهری

 6 سال مسئول امور عمومی معاونت بهداشت

11 دوره تدریس به عنوان مربی واحد بهورزی

3 سال مسئول امور عمومی معاونتهای فرهنگی و دانشجویی و آموزش و تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی فسا

2 سال مسئول مرکز بهداشتی درمانی شماه 2 شهری

8 سال عضویت در هیات بدوی دانشگاه علوم پزشکی فسا