پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

آموزش سلامت

نام ونام خانوادگی : خانم ویدا لیمویی  
سمت : كارشناس مسئول آموزش سلامت
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مامایی
شماره داخلی : 143
شماره مستقیم : 53312126
پست الکترونیکی :