پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

آموزش سلامت

وظایف و خدمات واحد آموزش سلامت

وظایف و خدمات واحد آموزش سلامت اجرای سياست ها و برنامه های ابلاغ شده از طرف دفتر آموزش و ارتقای سلامت ارايه مشاوره فنی در زمينه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای زيرمجموعه دانشگاه و ساير سازمان ها، ادارات و نهادها در منطقه برنامه ريزی برای انجام نيازسنجی آموزشی مرتبط با اولويت های ...

معرفی واحد آموزش سلامت

معرفی واحد آموزش سلامت آموزش سلامت تركيبي از تجارب يادگيري تسهيل كننده ي اتخاذ داوطلبانه رفتار سالم است كه منجر به تامين ، حفظ وارتقاي سلامت شده و تركيبي از حمايتهاي آموزشي، ساختاري، اقتصادي و محيطي براي تعالي رفتار سالم است و به عبارتي ديگر مي توان از آن به عنوان موقعيتها ...

معرفی پرسنل آموزش سلامت

معرفی پرسنل آموزش سلامت نام ونام خانوادگی : خانم ویدا لیمویی   سمت : كارشناس مسئول آموزش سلامت مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مامایی شماره داخلی : 143 شماره مستقیم : 53312126 پست الکترونیکی : emailProtector.addCloakedMailto("ep_a95aa4e6", 1); ...