پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

آموزش سلامت

فیلم و انیمیشن

فیلم و انیمیشن بهداشت محیط         دندان           دارو           سوانح در کودکان           بهداشت روان                  

مناسبت های بهداشتی

مناسبت های بهداشتی   در تقویم رایج جمهوری اسلامی ایران مناسبتهایی وجود دارد که با تقویم سلامت از آنها نام برده میشود. در این تقویم بیش از ۸۰ عنوان روز یا هفته درج است که به نوعی با برنامه های متولیان اصلی سلامت ( وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ) در ارتباط بوده و در ...

پمفلت

پمفلت                                                

خود مراقبتی

خود مراقبتی                                                                        مدیران:  بسته های اطلاعاتی خودمراقبتی و مردم (1)                                      سلامت شاخص موفقیت دولت ها                                            کارشناسان:   ...