پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

آموزش سلامت

 

 

download

125071 orig

images

 

                         

                                      

مدیران: 

بسته های اطلاعاتی خودمراقبتی و مردم (1)                                     

سلامت شاخص موفقیت دولت ها                                           

کارشناسان:                                             

سلامت در دنیای به هم پیوسته                                           

خود مراقبتی سازمان یافته                                               

سیاست های کلی سلامت                                                

بسته خدمتی خودمراقبتی                                                

  عموم مردم:                                          

چگونه برای خودمراقبتی برنامه ریزی کنیم؟                       

به سوی خودمراقبت                                                 

مثلث خودمراقبتی