پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

آموزش سلامت

آموزش سلامت تركيبي از تجارب يادگيري تسهيل كننده ي اتخاذ داوطلبانه رفتار سالم است كه منجر به تامين ، حفظ وارتقاي سلامت شده و تركيبي از حمايتهاي آموزشي، ساختاري، اقتصادي و محيطي براي تعالي رفتار سالم است و به عبارتي ديگر مي توان از آن به عنوان موقعيتها وفرصتهاي برنامه ريزي شده براي يادگيري، به منظور ارتقاي سواد بهداشتي جامعه نام برد.

آموزش سلامت بايد بتواند مردم را براي بهتر زيستن توانمند سازد. با توجه به رويكرد جديد آموزش بهداشت كه مي گويد تمامي سازمانهاي دولتي وغير دولتي وتمام پرسنل بهداشتي درماني بايد به نحوي در ارتقاء سواد بهداشتي مردم ، ارتقاء سلامت جامعه وهمچنين در جهت ايجاد فرصتهاي مناسب براي ارتباط با مردم،موثر باشد .

از اين رو واحد آموزش سلامت بعنوان متولي امر آموزش بايد بتواند در مأموريت خود ،اولأ:تلاش مستمر،منسجم وهماهنگ براي جلب مشاركت موثرسازمانهاي دولتي وغير دولتي به منظور طراحي، اجرا وارزشيابي برنامه هاي آموزشي ارتقاي سلامت موثر باشد و ثانيأ:تسهيلات لازم را در ايجاد ارتباطات بهداشتي كه مبناي كار با مردم است را فراهم نمايد.

آموزش دهندگان سلامت، پيشگاماني هستند كه هميشه طالب درك جديدي از رفتارهای انساني و راه هاي جديد كاربرد دانش خويش به منظور حل مشكلات فردي و اجتماعي مي باشند. تمام مراقبين سلامت و بيش از آن ، تمام فعالان توسعه پايدار  ، آموزش دهنده سلامت هستند و اين افتخاري است كه توسعه و تقويت آن نيازمند برنامه ريزي دقيق براي توسعه آموزش سلامت متكي بر شواهد و مبتني بر جامعه مي باشد.

گستردگي طيف آموزش دهندگان سلامت از وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تا بهورزان سخت كوش و فداكار و رابطان پرافتخار سلامت ، فرصتي است كه بايد با افزايش آشنايي آنان با دانش ها و مهارت هاي مورد نياز براي ارايه انواع خدمات آموزش سلامت از مرحله تعيين نيازها تا اجرا و پايش ارزشيابي مداخلات آموزش سلامت ، تقويت گردد.

آموزش سلامت هر چند وظيفه اي است براي تمام مراقبين سلامت است ، خود عملي است كه ريشه در مجموعه اي از علوم تربيتي ، رفتاري، روان شناسي ، مردم شناسي ، جامعه شناسي، ارتباطات، اطلاعات، پزشكي و بهداشت داشته و متناسب با توسعه اين علوم و گذار دوران، توسعه مي يابد.