پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

آموزش سلامت

 • اجرای سياست ها و برنامه های ابلاغ شده از طرف دفتر آموزش و ارتقای سلامت
 • ارايه مشاوره فنی در زمينه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای زيرمجموعه دانشگاه و ساير سازمان ها، ادارات و نهادها در منطقه
 • برنامه ريزی برای انجام نيازسنجی آموزشی مرتبط با اولويت های سلامت منطقه
 • طراحی برنامه های آموزشی مبتنی بر نتايج حاصل از نيازسنجی آموزشی و ساير شواهد در منطقه
 • آموزش کارشناسان حوزه های ستادی دانشگاه علوم پزشکی در موضوعات آموزشی، ارتباطی، اطلاع رسانی و ارتقای سلامت
 • توانمندسازی کارشناسان آموزش سلامت شهرستان های تابعه برای ايفای وظيفه تخصصی در برنامه های آموزش و ارتقای سلامت
 • برنامه ريزی برای انتقال مهارت های آموزشی، ارتباطی و اطلاع رسانی به اعضای تيم سلامت
 • ارزشيابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت و نظارت بر رعايت استانداردها در فرآيندهاي آموزش سلامت منطقه
 • مشارکت در طراحی و اجرای بسيج های اطلاع رسانی آموزشی در سطح منطقه
 • سازماندهی و نظارت بر توزيع نيروی انسانی آموزش سلامت در منطقه تحت پوشش
 • تامين و توزيع منابع مالی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت منطقه و نظارت بر هزينه کرد آنها
 • جلب حمايت و همکاری درون بخشی برای پيشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت منطقه
 • مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های جلب حمايتو مشارکت سازمان ها، ادارات و نهادهای دولتی و غيردولتی منطقه برای پيشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت
 • همکاری با صدا و سيما و ساير رسانه های جمعی در طراحی و اجرای برنامه های آموزش سلامت عمومی در منطقه
 • مشارکت در ايجاد و توسعه محيط های حامی سلامت (مانند پايگاه های مقاومت بسيج، بيمارستان های مروج سلامت، مدارس مروج سلامت و جوامع ايمن) در منطقه
 • مشارکت در شناسايي و تحليل تعيين کننده های اجتماعي سلامت با هدف تعيين اهداف مداخلات آموزش و ارتقای سلامت در سطح منطقه
 • مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های ترويج سبک زندگی سالم با استفاده از رويکردهای مناسب در منطقه
 • توسعه برنامه های مشارکتی و تقويت تشکل های داوطلبانه در حوزه سلامت منطقه
 • مشارکت در گسترش برنامه های سلامت در مراکز آموزشی، محيط های کار، مراکز ارائه خدمات سلامت و مکان های عمومی
 • همكاري با ساير واحدهاي معاونت بهداشتي در طراحی و اجرای مداخلاتسلامت در منطقه
 • مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های مرتبط با مناسبت های سلامت در سطح منطقه
 • جمع آوری، تحليل، گزارش و بازخورد آمار مربوط به فعاليت های آموزش سلامت شهرستان های تابعه
 • حمايت از توليد و توسعه منابع علمی، رسانه ها و بانک های اطلاعاتی آموزش و ارتقاي سلامت در منطقه
 • مشارکت در طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی در حوزه آموزش و ارتقای سلامت در سطح منطقه
 • شناسايي و حمايت ايده های نوآورانه در زمينه آموزش و ارتقای سلامت منطقه