پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

بهداشت حرفه ای

نام ونام خانوادگی : سوسن جانی زاده  janizadeh
سمت : مسئول بهداشت حرفه ای
مدرک تحصیلی : مهندسی بهداشت محیط
شماره داخلی :  
شماره مستقیم : 53315650
پست الکترونیکی :  

 

 

 

نام ونام خانوادگی : مهدی بهزادی  behzadi
سمت : مهندس بهداشت حرفه ای
مدرک تحصیلی : مهندسی بهداشت حرفه ای
شماره داخلی :  
شماره مستقیم : 53315650
پست الکترونیکی :  

 

نام ونام خانوادگی : علیرضا معصومی  ali reza masomi
سمت : مهندس بهداشت حرفه ای
مدرک تحصیلی : مهندسی بهداشت حرفه ای
شماره داخلی :  
شماره مستقیم : 53315650
پست الکترونیکی :  

 

نام ونام خانوادگی : غلام علی رعیت پیشه  RAYATPISHEH
سمت : کاردان بهداشت حرفه ای
مدرک تحصیلی : کاردانی بهداشت حرفه ای
شماره داخلی :  
شماره مستقیم : 53315650
پست الکترونیکی :  

 

نام ونام خانوادگی : سید تورج خضرایی  khazraee
سمت : کاردان بهداشت حرفه ای
مدرک تحصیلی : کاردانی بهداشت حرفه ای
شماره داخلی :  
شماره مستقیم : 53315650
پست الکترونیکی :  

 

نام ونام خانوادگی : مدینه علیپور  madenea alipoor
سمت : مهندس بهداشت حرفه ای
مدرک تحصیلی : مهندسی بهداشت حرفه ای
شماره داخلی :  
شماره مستقیم : 53315650
پست الکترونیکی :  

 

 

نام ونام خانوادگی : سجاد مهرابی  mehrabi
سمت : پذیرش طب کار
مدرک تحصیلی : دیپلم
شماره داخلی :  
شماره مستقیم : 53322004
پست الکترونیکی :