پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

بهداشت حرفه ای

نام ونام خانوادگی : محمود بهزادی  behzadi mah
سمت : مسئول بهداشت حرفه ای
مدرک تحصیلی : مهندسی بهداشت حرفه ای
شماره داخلی :  
شماره مستقیم : 2215650
پست الکترونیکی :  

 

نام ونام خانوادگی : عبدالرسول سروی  sarvi
سمت : مهندس بهداشت حرفه ای
مدرک تحصیلی : مهندسی بهداشت حرفه ای
شماره داخلی :  
شماره مستقیم : 2215650
پست الکترونیکی :  

 

نام ونام خانوادگی : مهدی بهزادی  behzadi
سمت : مهندس بهداشت حرفه ای
مدرک تحصیلی : مهندسی بهداشت حرفه ای
شماره داخلی :  
شماره مستقیم : 2215650
پست الکترونیکی :  

 

نام ونام خانوادگی : علیرضا معصومی  
سمت : مهندس بهداشت حرفه ای
مدرک تحصیلی : مهندسی بهداشت حرفه ای
شماره داخلی :  
شماره مستقیم : 2215650
پست الکترونیکی :  

 

نام ونام خانوادگی : غلام علی رعیت پیشه  RAYATPISHEH
سمت : کاردان بهداشت حرفه ای
مدرک تحصیلی : کاردانی بهداشت حرفه ای
شماره داخلی :  
شماره مستقیم : 2215650
پست الکترونیکی :  

 

نام ونام خانوادگی : سید تورج خضرایی  khazraee
سمت : کاردان بهداشت حرفه ای
مدرک تحصیلی : کاردانی بهداشت حرفه ای
شماره داخلی :  
شماره مستقیم : 2215650
پست الکترونیکی :  

 

نام ونام خانوادگی : مدینه علیپور  
سمت : مهندس بهداشت حرفه ای
مدرک تحصیلی : مهندسی بهداشت حرفه ای
شماره داخلی :  
شماره مستقیم : 2215650
پست الکترونیکی :  

 

نام ونام خانوادگی : سعدی ارغوانی  arghavani
سمت : انجام آزمایشات طب کار
مدرک تحصیلی : کاردان بهداشتی
شماره داخلی :  
شماره مستقیم : 3332004
پست الکترونیکی :  

 

نام ونام خانوادگی : صدیقه انصاری  
سمت : پذیرش طب کار
مدرک تحصیلی : دیپلم
شماره داخلی :  
شماره مستقیم : 3332004
پست الکترونیکی :