پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

بهداشت خانواده

 

 

نام ونام خانوادگی : فاطمه شهیدی
 
سمت : مسئول واحد بهداشت خانواده
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد آموزش پزشکی
شماره داخلی : 113
شماره مستقیم : 2220230
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : مرضيه طالبي  talebi
سمت : كارشناس برنامه كودكان و کارشناس برنامه نظام مراقبت مرگ کودکان خارج بيمارستاني
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد آموزش پزشکی
شماره داخلی : 113
شماره مستقیم : 2220230
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : سميرا سيف زاده  SAMIRA  SIFZADEH
سمت : كارشناس برنامه مادران
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد آموزش پزشکی
شماره داخلی : 113
شماره مستقیم : 2220230
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی :    
سمت :  
مدرک تحصیلی : کارشناسی بهداشت عمومی
شماره داخلی : 113
شماره مستقیم : 2220230
پست الکترونیکی :