پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

گروه سلامت جمعیت ، خانواده و مدارس


 

 

نام ونام خانوادگی : فاطمه شهیدی
 shahidi
سمت : مسئول واحد بهداشت خانواده
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد آموزش پزشکی
شماره داخلی : 113
شماره مستقیم : 53350230
پست الکترونیکی :

 

 

نام ونام خانوادگی :                                        
دکتر سید محمد حسین اجاقی                                                               
 ojaghi
سمت : پزشک مشاور ازدواج
مدرک تحصیلی :                                                                                       
پزشک عمومی                                                                                                
شماره داخلی : 113
شماره مستقیم : 53350230
پست الکترونیکی :

 

 

نام ونام خانوادگی : مرضيه طالبي  talebi
سمت : كارشناس برنامه سلامت كودكان 
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد آموزش پزشکی
شماره داخلی : 111
شماره مستقیم : 53350230
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : سميرا سيف زاده  SAMIRA  SIFZADEH
سمت : كارشناس برنامه سلامت مادران
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد آموزش پزشکی
شماره داخلی : 113
شماره مستقیم : 53350230
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی :  لیلا فریدونی
 
سمت : کارشناس سلامت نوزادان و ترویج تغذیه با شیر مادر
مدرک تحصیلی : کارشناسی مامایی
شماره داخلی : 113
شماره مستقیم : 53350230
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی :  سولماز دستمنش
 dastmanesh
سمت :  کارشناس سلامت میانسالان و سالمندان
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد سلامت سالمندی
شماره داخلی : 113
شماره مستقیم : 53350230
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی :  شهره روشن
 shohreh roshan
سمت :  کارشناس نظام مراقبت مرگ کودکان خارج بيمارستاني و باروری سالم
مدرک تحصیلی : کارشناسی بهداشت خانواده
شماره داخلی : 111
شماره مستقیم : 53350230
پست الکترونیکی :