پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

بهداشت خانواده

نام ونام خانوادگی : سحر کرم نژاد
 KARAMNEJAD
سمت : مدير گروه سلامت خانواده و جمعیت
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد آموزش پزشکی
شماره داخلی : 113
شماره مستقیم : 2220230
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : فاطمه شهیدی
 
سمت : كارشناس برنامه باروری سالم و شير مادر
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد آموزش پزشکی
شماره داخلی : 113
شماره مستقیم : 2220230
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : مرضيه طالبي  talebi
سمت : كارشناس برنامه كودكان و کارشناس برنامه نظام مراقبت مرگ کودکان خارج بيمارستاني
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد آموزش پزشکی
شماره داخلی : 113
شماره مستقیم : 2220230
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : سميرا سيف زاده  SAMIRA  SIFZADEH
سمت : كارشناس برنامه مادران
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد آموزش پزشکی
شماره داخلی : 113
شماره مستقیم : 2220230
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : فریبا محمدی
 
سمت : كارشناس برنامه سالمندان و میانسالان
مدرک تحصیلی : کارشناسی بهداشت عمومی
شماره داخلی : 113
شماره مستقیم : 2220230
پست الکترونیکی :