پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

بهداشت خانواده

بهداشت خانواده به طور کلی وظایف زیر را به عهده دارد :

  1. حفظ وارتقاء سلامت مادران باردار
  2. حفظ وارتقاء سلامت  کودکان 
  3. حفظ وارتقاء سلامت  میانسالان
  4. حفظ وارتقاء سلامت  سالمندان
  5. مشاوره وارایه خدمات ننظیم خانواده
  6. ترویج تغذیه با شیر مادر
  7. ارتقاء سطح اگاهی زنان وپیشگیری از سرطانهای شایع زنان
  8. ارتقا سطح اگاهی زوجین