پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

بهداشت خانواده

تأمین ، حفظ و ارتقای سطح سلامت نوزادان و کودکان به عنوان گروه های آسیب پذیر جامعه در خدمات بهداشتی جایگاه ویژه ای دارد  . این واحد متولی مراقبت کودکان به منظور کاهش بیماریها در کودکان زیر 8 سال می باشد

اهداف کلی واحد شامل کاهش مرگ و میر شیرخواران و کودکان زیر 5 سال و ارتقای سطح سلامت کودکان زیر 8 سال است .

اهم فعالیتهای واحد به شرح زیر است :

  •  برنامه مراقبت ادغام یافته کودک سالم Well Child Care (w.c.c)
  • هدف این برنامه غربالگری کودکان 8-0 سال می باشد که با استفاده از دو بوکلت چارت ویژه پزشک و غیر پزشک اجرا می شود . کودکان طی نوبت های مقرر شده از لحاظ وزن ، قد ، دور سر ، تکامل ، تغذیه ، مکمل های دارویی و ... بررسی شده و در صورت نیاز ارجاع به مراکز بالاتر انجام خواهد شد .
  • برنامه مراقبت ادغام یافته ناخوشی های اطفال (مانا  IMCH)

 Integrated Management Of Child Health

این برنامه در دو گروه سنی کودکان 7 روز تا 2 ماهه ، 2 ماهه تا 5 ساله که با یک بیماری به خانه بهداشت مراجعه می نمایند انجام می شود و از دو بوکلت ویژه پزشک و غیر پزشک در انجام برنامه استفاده می شود و در صورت نیاز در هر سطح ار جاع به مرکز تخصصی تر انجام خواهد شد .

مرگ و میر کودک 59-1 ماهه

در صورت بروز مرگ و میر در گروه سنی 59-1 ماهه باید پرسشنامه های مربوطه تکمیل و کمیته های داخل بیمارستانی و خارج بیمارستانی و همچنین کمیته دانشگاهی تشکیل شود . کمیته موظف است با توجه به علت مرگ مداخلات و راهکارهایی در جهت کاهش مرگ و میر ارائه نماید و در جهت اجرای آن هماهنگی های داخلی و بین بخشی انجام شود .

ترویج تغذیه با شیر مادر و مشاوره شیردهی

هدف این برنامه افزایش درصد شیرخوارانی است که با شیر مادر به طور انحصاری تا پایان 6 ماهگی و همراه با غذا های کمکی تا پایان 2 سالگی تغذیه می شونذ .

فعالیت های این واحد شامل :

  • برگزاری کلاسهای آموزشی در زمینه تغذیه با شیر مادر جهت مادران باردار
  • برگزاری کلاسهای آموزشی در زمینه تغذیه با شیر مادر جهت مادران دارای فرزند زیر 2 سال
  • برگزاری کلاسها و کارگاههای آموزشی جهت پرسنل ارائه دهنده خدمت
  • تشکیل مراکز مشاوره شیردهی و ارائه مشاوره به مادرانی که مشکلاتی در زمینه شیردهی دارند .
  • تشکیل کمسیون شیر مصنوعی جهت مادرانی که نیاز به شیر مصنوعی دارند .
  • صدور کوپن و حواله شیر مصنوعی
  • ارزیابی بیمارستان دوستدار کودک (BFH)