پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

بهداشت خانواده

وضعیت سالمندی در ایران و شهرستان فسا

براساس سرشماری سال 1375 جمعیت بالای 60 سال کشور 6/6% کل جمعیت بوده است . در سال 79 این رقم به 7 تا 8% رسید و برآورد می شود که در سال 1400 این جمعیت به بیش از 10% برسد .

در شهرستان فسا بر اساس آخرین آمار در سال 1387 جمعیت سالمندی 15104 نفر بوده است که درصد این جمعیت به کل جمعیت شهرستان 3/7% می باشد ، از این تعداد 7114 نفر در ر وستا و 7990 نفر در شهر زندگی می کنند .

اهم فعالیت هایی که در زمینه سلامت سالمندان انجام گرفته است :

  • آموزش در جهت ارتقای آگاهی سالمندان در زمینه بهبود شیوه زندگی سالم در سالمندی
  • مراقبت های ادغام یافته جامع سالمندی
  • بزرگداشت روز جهانی سالمند
  • آموزش در سطح جامعه با همکاری های برون بخشی نهضت سوادآموزی ، کمیته امداد ، رابطین سلامت و رابطین متخصص
  • تهیه پمفلت های آموزشی جهت سالمندان
  • آموزش به پرسنل در جهت ارتقای آگاهی و اجرای برنامه های سالمندان

برنامه های در حال اجرا :

  • شیوه زندگی سالم در دوران سالمندی

هدف اختصاصی از اجرای این برنامه :

  • افزایش سالمندان آموزش دیده و آگاه  در زمینه شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی با آموزش و تربیت مربیان در زمینه انتقال مفاهیم کاربردی به گروه های خاص از جمله سالمندان ، خانواده ها و جامعه

این برنامه با آموزش گروه سالمندان و میان سالان و خانواده های دارای سالمند و به طور کلی در سطح جامعه انجام می گرفته است . با استفاده از مجموعه 4 جلدی شیوه زندگی سالم در دوران سالمندی در کلیه مراکز هداشتی درمانی و اماکن تجمع سالمندان بوده است . در سال 87 و 88  آموزش ها تخصصی تر گردیده و در زمینه تغذیه دوران سالمندی متمرکز گردید .

مراقبت های ادغام یافته سالمندی :

  • هدف از اجرای این برنامه مراقبت سالمندان و غربالگری آنان از نظر بیماریها و مشکلات مختلف دوران سالمندی است که با مراقبت از اولین سطح سیستم بهداشتی درمانی ( خانه بهداشت ) آغاز گردیده و به بالاترین سطح ارجاع و پیگیری می شود .
  • برنامه با توجه به بوکلت چارت پزشک و غیر پزشک انجام می پذیرد .