پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

بهداشت خانواده

بسياري از روانشناسان دوره ميانسالي را پر فشارترين دوره زندگي دانسته اند.در اين دوره مسائل زندگي خانوادگي ،پرورش فرزندان،به دست آوردن و نگهداري و ارتقاي شغل و مشکلات سکونت و نقل مکان و تهيه مسکن ،فشارهاي گوناگوني را بر فرد تحميل مي کند و او نيز با تمام قوا به مقابله با مشکلات و حل و فصل آنها مي پردازد.در اين دوره ساعت هاي طولاني از شبانه روز افراد به فعاليت هاي شغلي اختصاص مي يابد.تحرک و کار و تجربه و مشغوليت فراوان ،تاثيرات زيادي را بر زندگي فردي و خانوادگي و اجتماعي و فرهنگي به جا مي گذارد.رشد افراد نيز شديدا متاثر از اين تجارب است.
سنين ميانسالي همراه با تغييرات مهم رشدي در زمينه هاي فکري،عاطفي،اجتماعي و حتي زيستي است.نقش افراد در هر سه زمينه شغلي ،همسري و سرپرستي فرزندان بسيار پيچيده تر شده است و اين امر بر چگونگي تفکر و رفتار افراد تاثير بزرگي بخشيده است