پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

بهداشت خانواده

هدف برنامه تنظیم خانواده :

تنظبم خانواده در کشور ما از آغاز برنامه با کنترل جمعیت و کاهش رشد مترادف شده است . حال آن که هدف این برنامه توانمند ساختن خانواده ها و جامعه به منظور تصمیم گیری آگاهانه و آزادانه برای انتخاب فرزندان ، فاصله گذاری بین بارداری ها ، انتخاب زمان بارداری ها ، پیشگیری از بارداری های ناخواسته و به حداقل رساندن بارداری های پرخطر در راستای ارتقای سلامت مادران ، کودکان ، خانواده و در نهایت جامعه بوده است .

گروه هدف این برنامه کلیه زنان بالای 10 سال می باشد . برنامه تنظیم خانواده مشتمل بر دو فعالیت اساسی است :

 • آموزش
 • ارائه خدمت

فعالیت های آموزشی شامل :

 • آموزش های قبل از ازدواج
 • آموزش های حین  ازدواج
 • آموزش های بعد از ازدواج

ارائه خدمات شامل :

 • مشاوره تنظیم خانواده
 • ارائه روش های مدرن پیشگیری از بارداری

مشاوره تنظیم خانواده که در اثر بخشی و استمرار استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری نقش ویژه ای دارد در تمامی مراکز ارائه خدمت اعم از مراکز بهداشتی درمانی شهری ، روستایی ، پایگاه های بهداشتی و خانه های بهداشت توسط پرسنل بهداشتی با متقاضی انجام می شود .

وسایل پیشگیری از بارداری در کلیه مراکز بهداشتی درمانی شهری ، روستایی ، پایگاه های بهداشتی و خانه های بهداشتی به طور رایگان در اختیار متقاضیان قرار می گیرد  و همچنین انجام TLبا بستن لوله های رحمی در زنان با فرم ارجاع به بیمارستان به طور رایگان صورت می گیرد و انجام VASیا بستن لوله در مردان نیز با فرم ارجاع توسط پزشک بخش دولتی و بخش خصوصی به طور رایگان انجام می شود .

وسایل و روشهای پیشگیری از بارداری شامل روشهای زیر می باشد :

 • قرص های خوراکی( LD,HD ، تری فازیک ، مینی پیل با قرص دوران شیردهی )
 • آمپول سه ماهه مدروکسی پروژسترون استات یا DMPA
 • آمپول یک ماهه دپوفم یا سیکلوفم
 • IUD)دستگاه داخل رحمی (
 • کاندوم
 • بستن لوله زن TL
 • بستن لوله مرد VAS

وضعیت موجود ارائه خدمات در شهرستان فسا :

خدمات تنظیم خانواده در 52 خانه بهداشت ، 3 مرکز بهداشتی درمانی شهری ، 15 مرکز بهداشتی درمانی روستایی و 8 پایگاه بهداشتی به مراجعه کنندگان ارائه می شود .

جدول زیر( 1) و ( 2 )   پوشش استفاده از هر روش  در مناطق شهری و روستایی را نشان می دهد :

شهری :

روش

قرص

کاندوم

IUD

آمپول

TL

VAS

درصد

9/15

06/9

8/2

9/1

8/17

66/4

روستایی :

روش

قرص

کاندوم

IUD

آمپول

TL

VAS

درصد

06/28

48/6

85/1

2/23

14/3

6/6

در ضمن سالانه حدود 2053 زوج در کلاس های آموزش حین ازدواج که در مرکز بهداشتی درمانی شماره 2 تشکیل می شود شرکت می کنند .