پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

بهداشت دهان و دندان

نام ونام خانوادگی : رسو ل محمودي dr mahmoodi
سمت : كارشناس مسئول دهان ودندان
مدرک تحصیلی : دكتراي دندانپزشكي
شماره داخلی : 136
شماره مستقیم : 0731-2214202
پست الکترونیکی :