پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

بهداشت دهان و دندان

نام ونام خانوادگی : مریم اسماعیل پور
 
سمت : كارشناس مسئول دهان ودندان
 
شماره داخلی : 136
شماره مستقیم : 0731-2214202
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : فاطمه خالقی
 
سمت : كارشناس دهان ودندان
 
شماره داخلی : 136
شماره مستقیم : 0731-2214202
پست الکترونیکی :