پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

بهداشت دهان و دندان

در سال 1374 و در راستاي ادغام فعاليت هاي بهداشتي درماني در سيستم شبكه طرح ادغام بهداشت دهان و دندان در PHC‌ با هدف ارتقاء سلامت دهان و دندان جامعه از طريق افزايش آگاهي مردم و بهبود كمي و كيفي وضعيت ارائه خدمات اوليه بهداشت دهان و دندان مطرح و به صورت آزمايشي در چند شهر كشور به اجرا در آمد .                                                      
ارتقاء سلامت دهان و دندان جامعه مستلزم دسترسي آسان مردم به مراقبت هاي اوليه بهداشتي دهان و امكان استفاده از خدمات بهداشت دهان و دندان به صورت طقه بندي شده مي باشد . گستردگي شبكه مراقبت هاي اوليه بهداشتي در كشور اين امكان را در زمينه هاي عمومي ميسر ساخته است .