پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

بهداشت دهان و دندان

  • شرح وظايف كارشناس مسئول واحد بهداشت دهان و دندان
  • شرح وظايف دندانپزشكان
  • شرح وظايف كاردانهاي بهداشت دهان و دندان