پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

بهداشت روان

 

نام ونام خانوادگی : دکترسیدمحمدحسین اجاقی  ojaghi
سمت : مسئول بهداشت روان
مدرک تحصیلی : پزشک عمومی
شماره داخلی : 135
شماره مستقیم : 07312222611
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : صفوراصادقی  
سمت : کارشناس بهداشت روان
مدرک تحصیلی : کارشناس روانشناسی بالینی
شماره داخلی : 135
شماره مستقیم : 07312222611
پست الکترونیکی : sadeghi_360

 

نام ونام خانوادگی : سیده مریم دهقانی  
سمت : کارشناس بهداشت روان
مدرک تحصیلی : کاردان مدارک پزشکی
شماره داخلی : 135
شماره مستقیم : 07312222611
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : فاطمه سادات رهنما  
سمت : کارشناس بهداشت روان
مدرک تحصیلی : کارشناس روانشناسی بالینی
شماره داخلی : 135
شماره مستقیم : 07312222611
پست الکترونیکی : f.rahnama52