پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

بهداشت روان

در سال 1365 برنامه کشوری بهداشت روان تدوین شد و در سال 1367 به تصویب رسید و به صورت پایلوت در شهر کرد اجرا شد و طی این برنامه پایلوت که به صورت یک پروژه تحقیقاتی بود، آگاهی، نگرش و عملکرد پرسنل بهداشتی در این برنامه مورد پایش و ارزشیابی قرار گرفت و سپس برنامه پایلوت در شهررضا  و هشتگرد نیز اجرا شد. در سال 1369 با تصویب شورای معاونین وزارت بهاشت، بهداشت روان بعنوان جزء نهم PHCشناخته شد و در همین سال برنامه به دانشگاههای بیشتری گسترش پیدا کرد. در سال 1374 تمام دانشگاهها (حداقل یک شهرستان در هر دانشگاه) مجری برنامه بودند. هدف از اجرای برنامه بهداشت روان فراهم آوردن خدمات اساسی بهداشت روان برای همه مردم به ویژه با تأکید بر گروههای آسیب پذیر و مردم محروم است. ضمناً این برنامه در نظر دارد آگاهی مردم و همچنین آگاهی و مهارت تیم سلامت را در ارائه خدمات بهداشت روان افزایش دهد و مشارکت جامعه را در بهره مندی از خدمات بهداشت روان جلب نماید.

ایران تنها کشور در منطقه مدیترانه شرقی یا حتی در جهان است که برنامه ادغام بهداشت روان در نظام مراقبتهای بهداشتی را به اجرا در آورده است. برنامه بهداشت روان برنامه­ای مبتنی بر جامعه (جامعه نگر) است و هدف آن تأکید بیشتر بر درمان بیماران سرپایی و عرضه خدمات در محل زندگی می باشد. تمام تلاش در پیشگیری از بستری طولانی مدت وبازگشت بیماران به محل زندگی و محل کارشان است، با این روش بستری شدنهای مکرر و متعاقب آن هزینه های درمان کاهش می یابد.

در حال حاضر برنامه ادغام بهداشت روان در شهرستان فسا در کلیه مناطق روستایی و در بخشی از مناطق شهری ( مرکز بهداشتی درمانی شماره یک ) اجرا می شود . برنامه هایی که در این واحد اجرا می شوند به شرح ذیل می باشد :

  • برنامه ادغام بهداشت روان در PHC
  • طرح آموزش مهارتهای زندگی
  • طرح آموزش مهارتهای فرزند پروری
  • طرح پیشگیری از خود کشی
  • طرح حمایتهای روانی اجتماعی در بلایا و حوادث غیر مترقبه
  • طرح بهبود روابط خانوادگی در جهت پیشگیری از کودک آزاری