پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

بهداشت روان

هدف کلی :

 • ارتقای سلامت روان جامعه

اهداف اختصاصی :

 • موجب افزايش تعامل مثبت والدين با كودكان
 • كاهش سوء رفتار با كودكان ( كودك آزاري )
 • تغييرات مثبت در درك و رفتار وادين از والد بودنشان ( كه منجر به بهبود رفتار كودكان مي شود)
 • كاهش افسردگي و استرس والدين
 • افزايش رضايت والدين و كاهش تعارص والدين در مورد روش تربيتي كودكان
 • افزايش آگاهي معلمان آموزش ديده در باره فرزند پروري
 • بهبود نگرش معلمان آموزش ديده در باره فرزند پروري
 • افزايش مهارت معلمان آموزش ديده در باره مهارتهاي فرزند پروري

استراتژيها:

 • استراتژيهاي اداري و اجرايي :
 • تشكيل زير كميته سلامت رفتاري /رواني
 • استرتژيهاي آموزشي
 • استراتژيهاي پژوهشي ارزشيابي برنامه

فعاليتها :

 • تربيت مربي مربيان براي اموزش مهارتهاي فرزند پروري
 • آموزش معلمين ، كارشناسان بهداشت رواني ، كارشناسان و ............
 • توزيع متون آموزشي و دستورالعمل هاي لازم
 • برقراري نظام مراقبت و گزارش دهي
 • پشتيباني علمي واجرائي سطوح محيطي
 • هماهنگي با آموزش پرورش استان جهت اجراي برنامه
 • پيگيري اعتبارات مورد نياز
 • جمع آوري اطلاعات – پردازش- تحليل داده ها واتخاذ تصميم مقتضي
 • نظارت برنحوه اجراي برنامه هاي آموزشي معلمين و كارشناسان استان
 • همكاري وهماهنگي دراجراي طرحهاي تحقيقاتي مرتبط و...با دفتر سلامت رواني اجتماعي و اعتياد
 • اطلاع رساني مناسب
 • ارائه پس خوراند
 • باز آموزي در كليه سطوح آموزش هر سه سال يك بار
 • تهيه گزارش نهايي استان و ارسال آن به دفتر سلامت رواني اجتماعي و اعتياد