پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

بهداشت محیط

 

نام ونام خانوادگی : مجتبی کرمی منش  untitled
سمت : مسُول بهداشت محیط
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط
شماره داخلی : 123
شماره مستقیم : 07153312125
پست الکترونیکی :


 

نام ونام خانوادگی : بهنام کماندار  kamandar
سمت : عضو گروه نظارت وپایش-مسئول منطقه 5 شهری
مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی بهداشت محیط
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 07312226400
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : محمد کریم قانعی  ghane
سمت : رابط حقوقی-کارشناس پسماند های شهری
مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی بهداشت محیط
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 07312226400
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : سوسن جانی زاده  janizadeh
سمت : کارشناس بهداشت آب ومواد غذایی وعضو گروه نظارت وپايش
مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی بهداشت محیط
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 07312226400
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : شهرام زحمتكش  zahmatkesh
سمت : مبارزه با حشرات وجوندگان
مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی بهداشت محیط
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 07312226400
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : ولی الله رنجبر  ranjbar
سمت : مسئول منطقه 3 شهری،مرکز ششده، مرکز امیرحاجیلو و قاسم آّباد
مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی بهداشت محیط
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 07312226400
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : رسول بيگ اينالو  biginalo
سمت : كارشناس بهداشت محيط بيمارستان - مسئول عملیات بهسازی محیط در روستاها
مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی بهداشت محیط
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 07312226400
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : منوچهر جوكاران  jokaran
سمت : كارشناس پرتوها و فوريتها و بلاياي طبيعي
مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی بهداشت محیط
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 07312226400
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : اسماعيل حيدري  heydari es
سمت : پوشش منطقه 2 شهری،مرکز فدشکوئیه
مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی بهداشت محیط
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 07312226400
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : محمدكاظم حيدري  heydari kazem
سمت : مسئول امور آموزش و پوشش منطقه 3 شهري و ششده
مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی بهداشت محیط
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 07312226400
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : فاطمه فتحيان  fathei
سمت : كارشناس آرايشگاه ها و آزمايشگاه
مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی بهداشت محیط
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 07312226400
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : سعدی ارغوانی  arghavani
سمت : مسئول منطقه 2 شهری ،کاظم آباد،خیرآباد
مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی بهداشت محیط
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 07312226400
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : رسول امين زاده  amin2
سمت : مسئول انجام امور نرم افزاري توليد رسانه و پوشش منطقه 1 شهري
مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی بهداشت محیط
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 07312226400
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : محمد فريدوني  farayduni
سمت : پوشش منطقه كوشكقاضي ، دستجه و صحرارود
مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی بهداشت محیط
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 07312226400
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : امين يزداني  yazdani
سمت : پوشش منطقه 2 شهري ، مقابري و تنگ كرم
مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی بهداشت محیط
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 07312226400
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : سعيده غزنوي  ghaznavi
سمت : پوشش منطقه دوگان و زنگنه
مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی بهداشت محیط
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 07312226400
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : يحيي دهقان خليلي  dehghankhalili
سمت : توليد رسانه و پوشش منطقه زاهدشهر
مدرک تحصیلی : کارشناس حشره شناسی
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 07312226400
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : اصغر ديانت  diyanat
سمت : پوشش منطقه خورنگان ، نوبندگان و جليان
مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی بهداشت محیط
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 07312226400
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : لیلا تولایی  tavalaie
سمت : مسئول امور دفتری
مدرک تحصیلی : کاردان مدارک پزشکی
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 07312226400
پست الکترونیکی :