پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

بهداشت محیط

 

نام ونام خانوادگی : رسول امين زاده  amin2
سمت : مسئول واحد بهداشت محیط
مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی بهداشت محیط
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 07312226400
پست الکترونیکی :

 


 

نام ونام خانوادگی : بهنام کماندار  kamandar
سمت : عضو گروه نظارت وپایش-مسئول منطقه 5 شهری
مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی بهداشت محیط
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 07312226400
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : محمد کریم قانعی  ghane
سمت : رابط حقوقی-کارشناس پسماند های شهری
مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی بهداشت محیط
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 07312226400
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : سوسن جانی زاده  janizadeh
سمت : کارشناس بهداشت آب ومواد غذایی وعضو گروه نظارت وپايش
مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی بهداشت محیط
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 07312226400
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : شهرام زحمتكش  zahmatkesh
سمت : مبارزه با حشرات وجوندگان
مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی بهداشت محیط
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 07312226400
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : ولی الله رنجبر  ranjbar
سمت : مسئول منطقه 3 شهری،
مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی بهداشت محیط
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 07312226400
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : رسول بيگ اينالو  biginalo
سمت : كارشناس بهداشت محيط بيمارستان - مسئول عملیات بهسازی محیط در روستاها
مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی بهداشت محیط
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 07312226400
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : منوچهر جوكاران  jokaran
سمت : كارشناس پرتوها و فوريتها و بلاياي طبيعي
مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی بهداشت محیط
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 07312226400
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : اسماعيل حيدري  heydari es
سمت : پوشش منطقه 2 شهری،
مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی بهداشت محیط
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 07312226400
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : محمدكاظم حيدري  heydari kazem
سمت : مسئول امور آموزش و پوشش منطقه 3 شهري
مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی بهداشت محیط
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 07312226400
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : فاطمه فتحيان  fathei
سمت : كارشناس آرايشگاه ها و آزمايشگاه
مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی بهداشت محیط
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 07312226400
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : سعدی ارغوانی  arghavani
سمت : مسئول منطقه 2 شهری ،کاظم آباد،خیرآباد
مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی بهداشت محیط
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 07312226400
پست الکترونیکی :

 

 

 

نام ونام خانوادگی : محمد فريدوني  farayduni
سمت : پوشش منطقه كوشكقاضي ، دستجه و صحرارود
مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی بهداشت محیط
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 07312226400
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : امين يزداني  yazdani
سمت : ستاد معاونت بهداشت
مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی بهداشت محیط
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 07312226400
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : سعيده غزنوي  ghaznavi
سمت : ستاد معاونت بهداشت
مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی بهداشت محیط
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 07312226400
پست الکترونیکی :

 

 

نام ونام خانوادگی : مجتبی ديانت  diyanat
سمت : مرکز بهداشتی درمانی فاطمیه
مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی بهداشت محیط
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 07312226400
پست الکترونیکی :