پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

بهداشت محیط

تعریف گندزدایی :

گندزدایی عبارت است از نابود کردن عوامل بیماریزا بر روی محیط بی جان نظیر البسه ، سبزی، آب و .....توسط عامل گندزدا . گرچه چنین فرآیندی باعث غیر فعال شدن ویروسها نیز میگردد،با این وجود چون اطمینانی به کشتن و حذف کلیه میکروبها و اسپور باکتریها نیست ، لذا فرایند گندزدایی مترادف با استریل کردن نیست.

انواع گند زدا ها :

 • فیزیکی ( حرارت ، سرما ، خشک کردن ، نور آفتاب، پرتوها و.....)
 • شیمیایی( کلر ، الکل ، ساولن ، بتادین و .......) 

خصوصیات یک گندزدای ایده آل :

 1. بر روی تمام میکرو ارگانیسم ها موثر باشد.
 2. در مدت زمان کوتاهی تاثیر نماید. 
 3. برای سلولهای انسان، گیاهان و جانوران، سمی و محرک نباشد. 
 4. در مجاورت مواد آلی اثر و فعالیت آن کاسته نشود. 
 5. قدرت نفوذ کافی داشته باشد.
 6. در مجاورت هوا ، نور و حرارت تغییر ماهیت نداده و فاسد نشود.
 7. باعث صدمه زدن به وسایل و اشیاء نگردد.
 8. فاقد بوی زننده بوده وپس از استفاده اثر رنگی و لکه بجا نگذارد.
 9. محلول در آب بوده و براحتی و مقدار زیاد قابل تهیه باشد.
 10. ارزان و قابل حمل بوده و در وسایل نگهداری ایجاد خورندگی نکند.

ضد عفونی : عبارت است از نابود کردن عوامل بیماریزا بر روی محیط جاندار همانند بافتهای زنده ، پوست ، زخم

بسياري از بيماريها كه توسط ناقلين يا ميزبان واسط منتقل مي شوند را مي توان با استفاده از آفت كش ها از بين برد بررسي هاي اخير نشان داده كه براي كنترل پنج بيماري مهم منتقله توسط حشرات از حشره كش استفاده مي شود. بيماريهاي ديگري كه توسط ناقلين منتقل مي شوند را مي توان با استفاده از حشره كش ها كنترل نمود .

اثرات سميت آفت كش ها :

مصرف بي رويه آفت كش ها به صورت دراز مدت مي تواند مشكلاتي براي انسان ومحيط زيست ايجاد كند وجودباقي مانده سموم در محيط زيست وبدن انسان خسارات جبران ناپذيري را بوجود مي آورد - مقاومت حشرات جوندگان به سموم از جمله مشكلاتي است كه از مصرف بي رويه سموم بوجود مي آيد .

وظايف بهداشت محيط درارتباط با سموم :

 1. آموزش مديريت تلفيقي مبارزه با حشرات وجانواران موذي
 2. آموزش كاهش مصرف سم درارتباط با مبارزه با حشرات وجانوران موذي
 3. جلوگيري از توزيع وفروش سموم غير مجاز
 4. نظارت بر شركت هاي خدماتي به منظور جلوگيري ازمصرف سموم غير مجاز
 5. آموزش استفاده از سموم مجاز
 6. آموزش روش هاي صحيح سم پاشي
 7. جلوگيري از فعاليت هاي شركت هاي سم پاشي غير مجاز

وضعيت برنامه هاي سمومي كه جهت مبارزه با حشرات وجوندگان در سطح استان مصرف مي شود .

 1. تهيه ليستي از سمومي كه جهت مبارزه با حشرات وجوندگان خانگي كار برد آنها مجاز است
 2. اجراي طرح تحقيقاتي تست حساسيت سوسري آلماني به سموم بيمارستانهاي شيراز
 3. تجهيز مراكز شهرستانها به سموم مجاز وكم خطر جهت 20 شهرستان
 4. تهيه وتوزيع 6 هزار پمفلت در سطح استان هر سال بصورت ساليانه
 5. اجراي برنامه هاي مديريت تلفيقي مبارزه با حشرات وجانواران موذي به منظور كاهش مصرف كم در بيمارستانهاي شهرستانهاي شيراز وساير اماكن ومراكز تهيه وتوزيع مواد غذائي كه براصل بهسازي استوار شده است