پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

بهداشت محیط

مراحل انجام دریافت کارت تندرستی جهت متصدیان شاغل در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی مراکز شهری

  1. مراجعه به مرکز بهداشتی درمانی شماره 2 شهری ( درمانگاه فاطمیه ) واحد بهداشت محیط جهت دریافت فرم معاینات پزشکی
  2.  ویزیت توسط پزشک مستقر در مرکز فاطمیه و معاینه از لحاظ بیماری های عمومی ، وضعیت ظاهری و تکمیل فرم مربوطه در روز مراجعه با پرداخت هزینه
  3.  انجام آزمایش های مربوطه بر حسب شغل متصدی در روز مراجعه با پرداخت هزینه
  4.  دریافت نتیجه آزمایش 24 ساعت بعد توسط متصدیان آرایشگاه و 72 ساعت بعد توسط متصدیان صنوف مواد غذائی
  5.  تائیدیه نتیجه آزمایش توسط پزشک در روز دریافت آزمایش
  6.  صدور کارت تندرستی توسط واحد بهداشت محیط مرکز بهداشتی درمانی شماره 2 ( درمانگاه فاطمیه ) با پرداخت مبلغ 50/000 ریال + یک قطعه عکس

 

تبصره : لازم به ذکر است افرادی که بیش از دو هفته از اعتبار کارت تندرستی قبلی وي گذشته باشد در صورتی که اقدام به تمدید کارت جدید ننمایند تا سقف 500/000 ریال جریمه خواهند شد .