پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

بهداشت مدارس

نام ونام خانوادگی : فاطمه زارعپور  
سمت : كارشناس مسئول بهداشت مدارس
مدرک تحصیلی : كارشناس بهداشت عمومي
شماره داخلی : 137
شماره مستقیم : 2212505
پست الکترونیکی :