پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

تغذیه

فرم ها و چک لیست ها

فرم ها و چک لیست ها  فرم هاي و چك ليست ها : فرم جمع بندي اطلاعات مراقبت از كودكان زير 8 سال فرم گزارش آهن ياري فرم گزارش غربالگري يد ادرار دانش آموزان 10-8 ساله چك ليست نظارت از خانه هاي بهداشت ، مراكز بهداشتي درماني شهري و پايگاه هاي بهداشتي فرم برنامه مشاركتي

شرح وظایف واحد تغذیه

شرح وظایف واحد تغذیه كاهش شيوع اختلال رشد و سوء تغذيه در كودكان زير 8 سال برای ارائه شیوع مسائل تغذیه ای باید آستانه و حدودی را برای درجات مختلف سوء تغذیه مشخص کنیم ، تا بتوانیم وضعیت تغذیه ای کودکان را ارزیابی نموده و بر اساس آن شدت و یا عدم وجود سوء تغذیه را مشخص کنیم ...

گزارش های آماری

گزارش های آماری گزارش هاي آماري : گزارش آماري برنامه آهن ياري گزارش آماري غربالگري يد ادرار دانش آموزان 10-8 ساله گزارش هاي آماري برنامه مشاركتي

معرفی واحد تغذیه

معرفی واحد تغذیه مقدمه: تأمين ، حفظ و ارتقاء سلامت تغذيه اي جامعه از طريق اجراي سياست هاي اداره بهبود تغذيه جامعه معاونت سلامت و شناسايي وضعيت تغذيه به منطقه ، ارتقاء سطح دسترسي فيزيكي ، اقتصادي ، افزايش سواد و فرهنگ تغذيه اي و رهاي از بيماري هاي مرتبط با غذا با استفاده ...