پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

توسعه شبکه و ارتقاء سلامت

 

نام ونام خانوادگی : سحر کرم نژاد
 KARAMNEJAD
سمت : مسئول ستاد گسترش
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد آموزش پزشکی
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 2228100
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : الهام رازقي  RAZEGHI
سمت : كارشناس جلب مشاركتهاي مردمي
مدرک تحصیلی : كارشناس بهداشت خانواده
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 2212124
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : یحیی دهقانخلیلی  dehghankhalili 2
سمت : كارشناس ستاد گسترش
مدرک تحصیلی : كارشناس حشره شناسی
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 2212124
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : بهاره حاتمی
 hatami bahare
سمت : كارشناس ستاد گسترش
مدرک تحصیلی :
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 2212124
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : زهره صادقي  zohre sadeghi
سمت : مسئول واحد آمار
مدرک تحصیلی : كارشناس مدارك پزشكي
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 2220154
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : معصومه نوري مند  norimand
سمت : اپراتور كامپيوتر
مدرک تحصیلی : كاردان كامپيوتر
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 2220154
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : زهرا رستم صولت
 rostamsolat
سمت : كارشناس ستاد گسترش
مدرک تحصیلی :
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 2212124
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : طاهره عزيزخاني  azizkhani
سمت : مديرمركزآموزش بهورزي
مدرک تحصیلی : كارشناس پرستاري
شماره داخلی : 147
شماره مستقیم : 222592
پست الکترونیکی :