پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

توسعه شبکه و ارتقاء سلامت

نشریه الکترونیک داوطلبان سلامت

نشریه الکترونیک داوطلبان سلامت فصلنامه داوطلبان سلامت (شماره ی اول) فصلنامه داوطلبان سلامت (شماره ی دوم) فصلنامه داوطلبان سلامت (شماره ی سوم) فصلنامه داوطلبان سلامت (شماره ی چهارم) فصلنامه داوطلبان سلامت (شماره ی پنجم) فصلنامه داوطلبان سلامت (شماره ی ششم) فصلنامه داوطلبان سلامت ...

شرح وظایف واحد آمار

شرح وظایف واحد آمار شرح وظايف : جمع آوري و استخراج آمار جمعيتي اجراي برنامه نظام ثبت وظيفه بندي علل مرگ جمع آوري و كنترل اطلاعات زيج حياتي و استخراج شاخص هاي مربوطه جمع آوري، كنترل و استخراج آمار مراجعين سرپايي به مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي انجام سرشماري ...

شرح وظایف کارشناس واحد جلب مشارکت های مردمی

شرح وظایف کارشناس واحد جلب مشارکت های مردمی نظارت بربرنامه داوطلبان سلامت در مراکز و پایگاه ها و مراکز بهداشتی شهری و روستایی هماهنگی با واحد های ستادی در خصوص برگزاری کارگاه های مختلف آموزشی جهت مربیان و داوطلبان سلامت برگزاری دوره های آموزشی جهت مربیان و داوطلبان سلامت برگزاری کارگاه آموزشی ...

معرفی واحد آمار

معرفی واحد آمار آمار : خدمات بهداشتی درمانی در کشور به منظور تأمین عمر طولانی تر و زندگی سالم تر مردم طراحی شده است. برآیندهای عملکرد نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی در سطوح ملی و استانی شاخص هایی سنجیده می شوند که از طریق جمع آوری اطلاعات به هنگام و معتبر در قالب نظام ...

شرح وظایف کارشناس هماهنگی طرح گسترش شبکه ها

شرح وظایف کارشناس هماهنگی طرح گسترش شبکه ها شناخت خصوصیات جغرافیایی و جمعیتی منطقه بررسی و مطالعه و برآورد محلهای استقرار واحدهای بهداشتی و درمانی پیشنهاد ایجاد و راه اندازی واحد های بهداشتی و درمانی با برنامه ریزی سالیانه و میان مدت بررسی و پیش بینی منابع مورد نیاز جهت راه اندازی واحد ها ...

تامین نیروی انسانی

	تامین نیروی انسانی تامين نيروي انساني  : جذب نيروهاي طرحي مشمول طرح نيروي انساني شامل پزشك و دندانپزشك و ..... جذب و به كارگيري نيروهاي مورد نياز معاونت بهداشتي از طريق چارت  مصوب تشكيلاتي نقل و انتقالات نيروي انساني در حوزه معاونت بهداشتي آموزش شرح وظايف نيروي انساني ...

شرح وظایف کارشناس مسئول گسترش شبکه ها

شرح وظایف کارشناس مسئول گسترش شبکه ها تعیین میزان پراکندگی جغرافیایی واحد های بهداشتی و درمانی در منطقه و نمایش آن در منطقه بررسی و تطبیق شرایط جغرافیایی و جمعیتی منطقه با امکانات فنی و پوشش واحدهای بهداشتی و پیشنهاد اصلاح طرحهای گسترش یا تبدیل واحد ها و تعداد پرسنل لازم اعلام اولویت ...

تجهیزات ساختمانی

تجهیزات ساختمانی مشخص كردن تعداد واحد هاي ارائه خدمات بهداشتي تعيين مراكز و خانه هاي بهداشت احداث شده تعيين  وضعيت فضاهاي بهداشتي درماني از نظر مالكيت مشخص شدن مراكز و خانه هاي بهداشت و پايگاههاي بهداشتي فاقد ساختمان تعيين ليست تجهيزات ساختماني مورد نياز پايگاهها ...