پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

توسعه شبکه و ارتقاء سلامت

آمار :

خدمات بهداشتی درمانی در کشور به منظور تأمین عمر طولانی تر و زندگی سالم تر مردم طراحی شده است. برآیندهای عملکرد نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی در سطوح ملی و استانی شاخص هایی سنجیده می شوند که از طریق جمع آوری اطلاعات به هنگام و معتبر در قالب نظام جمع آوری آمار و اطلاعات به صورت جاری جمع آوری می گردد. با توجه به رشد روز افزون فن آوری اطلاعات و به کارگیری آن در نظام سلامت می توان از آن به عنوان ابزاری برای تصمیم گیری و عملکرد مدیریت سازمان به منظور ارتقاء فرایندهای سیستم و سیاستگذاری استفاده نمود. در این راستا فعالیت واحد آمار حوزه معاونت بهداشتی باختصار به شرح زیر می باشد :

 1. جمع آوری و استخراج آمار جمعیتی
 2. اجرای برنامه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ
 3. جمع آوری وکنترل اطلاعات زیج حیاتی و استخراج شاخصهای مربوطه
 4. جمع آوری، کنترل و استخراج آمار مراجعین سرپایی به مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی
 5. انجام سرشماری تسهیلات بهداشتی درمانی در سطح شهرستان
 6. همکاری در برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده
 7. جمع آوری، کنترل، تبدیل و استخراج آمار و اطلاعات مورد نیاز
 8. طبقه بندی، تجزیه و تحلیل و تفسیر آمار و اطلاعات
 9. تهیه و تدوین گزارشات لازم با همکاری و هماهنگی گروهها
 10. پایش و نظارت مستمر بر اخذ و ارسال بموقع آمار و اطلاعات مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت
 11. برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط با هر یک از برنامه ها
 12. آموزش به همکاران جدید الورود به سیستم (دانشجویان)
 13. اجرای طرح های علمی – پژوهشی

 اهداف واحد :

 1. بررسي اطلاعات و فرم هاي آماري ارسال شده از سوي واحدهاي محيطي
 2. جمع بندي و ارسال اطلاعات
 3. ارائه آمار به هنگام 
 4. ارائه شاخص هاي جمعيتي
 5. ارائه شاخص هاي حياتي