پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

توسعه شبکه و ارتقاء سلامت

شرح وظايف :

 1. جمع آوري و استخراج آمار جمعيتي
 2. اجراي برنامه نظام ثبت وظيفه بندي علل مرگ
 3. جمع آوري و كنترل اطلاعات زيج حياتي و استخراج شاخص هاي مربوطه
 4. جمع آوري، كنترل و استخراج آمار مراجعين سرپايي به مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي
 5. انجام سرشماري تسهيلات بهداشتي درماني در سطح شهرستان
 6. همكاري در برنامه بيمه روستايي و پزشك خانواده
 7. جمع آوري ، كنترل ، تبديل و استخراج آمار و اطلاعات مورد نياز
 8. طبقه بندي ، تجزيه و تحليل و تفسير آمار و اطلاعات
 9. تهيه و تدوين گزارشات لازم با همكاري و هماهنگي گروه ها
 10. پايش و نظارت مستمر بر اخذ و ارسال آمار و اطلاعات مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت
 11. برگزاري كارگاه هاي آموزشي مرتبط با هر يك از برنامه ها
 12. آموزش به كاركنان جديد الورود سيستم ( دانشجويان)
 13. اجراي برنامه   (  HNIS ( نظام جامع اطلاعات شبكه سلامت 
 14. شرکت فعال در دوره های آموزشی مرتبط با شغل و پیاده نمودن نتایج آن در انجام وظایف محوله
 15. انجام ساير امور مرتبط با شغل برحسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات
 16.   مطالعه و بررسیهای لازم جهت بهبود روشهای انجام کار، بازنگری در فرمهای مدارک پزشکی
 17. سازماندهی، اطلاعات بهداشتی و درمانی براساس استانداردهای مورد عمل