پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

توسعه شبکه و ارتقاء سلامت

 • شناخت خصوصیات جغرافیایی و جمعیتی منطقه
 • بررسی و مطالعه و برآورد محلهای استقرار واحدهای بهداشتی و درمانی
 • پیشنهاد ایجاد و راه اندازی واحد های بهداشتی و درمانی با برنامه ریزی سالیانه و میان مدت
 • بررسی و پیش بینی منابع مورد نیاز جهت راه اندازی واحد ها ( برآورد نیروی انسانی، تجهیزات لازم)
 • مطالعه و بازنگری طرحهای توسعه شبکه های سلامت با توجه به تغییرات جغرافیایی، جمعیتی و تقسیمات کشوری ایجاد شده در منطقه
 • تعیین خط مشی و اولویت های منطقه در خصوص واحد های ارائه دهنده خدمات
 • پیش بینی و پیشنهاد نیازهای پرسنلی، پایش عملیات اجرایی مربوط به گسترش شبکه، نظارت بر پذیرش بهورزان و توزیع نیروی انسانی
 • هماهنگی درون بخشی و برون بخشی در زمینه نیاز جامعه به واحد های ارائه دهنده خدمات
 • مشارکت و هماهنگی با سایر گروههای کارشناسی مرکز بهداشت استان
 • نظارت بر تملک محل مطلوب جهت احداث واحد های بهداشتی و تعیین اولویت احداث و پیگیری محل مناسب برای واحد های استیجاری
 • نظارت بر اجرای ضوابط طرح توسعه شبکه های سلامت و ادغام خدمات و هماهنگی واحد های مختلف
 • برنامه ریزی برای توسعه و گسترش واحد های ارائه کننده خدمات بهداشتی و درمانی اولیه با توجه به امکانات و اولویتها
 • طراحی و اجرای طرحهای تحقیقانی و مطالعاتی به منظور ارتقاء کیفیت و کمیت ارائه خدمات در واحد ها در زمینه های مربوط به نظام بهداشتی
 • بررسی و تحلیل گزارش های واصله، تهیه بازتاب و اعلام نتایج به مقام مافوق
 • جلب مشارکت جامعه و حمایتهای سیاسی و پشتیبانی مالی در منطقه به منظور برنامه ریزی و تامین منابع برای استقرار واحدها از طریق عرضه و انعکاس دستاوردها
 • نظارت بر ارائه خدمات تعریف شده
 • جمع آوری و تهیه و تدوین گزارش به مقام مافوق و ارائه پسخوراند برای سطوح پایین تر
 • مشارکت در آموزش دانشجویان گروه پزشکی و پیراپزشکی که به واحدهای بهداشتی اعزام می شوند.
 • مشارکت و پیگیری پروژه های جدید مربوط به سیستم خدمات بهداشتی
 • گزارش تنگناها و نارسایی های موجود و پبشنهاد راه حل مناسب
 • شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله
 • انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات
 • انجام یا مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در رشته شغلی مربوطه که به تایید مراجع ذیربط رسیده با شد.