پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

توسعه شبکه و ارتقاء سلامت

اهداف واحد بهورزي :

 • جذب نيروي انساني مورد نياز ( بهورز ) متناسب با جمعيت روستايي  
 • ارتقاء سطح علمي بهورزان شاغل
 • آموزش و تربيت بهورزان جذب شده

شرح وظايف مسئول :

 1. تهيه برنامه عملياتي ساليانه مركز آموزش بهورزي  
 2. تشكيل كميته پذيرش بهورز
 3. برنامه ريزي آموزشي با همكاري مربيان درهر پايه آموزشي  
 4. مشاركت در آموزش هاي نظري ، عملي ، كارآموزي
 5. تشكيل شوراي مربيان  
 6. برنامه ريزي جهت اجراي برنامه هاي آموزشي بدو خدمت كاركنان با مشاركت واحدهاي ستادي
 7. همكاري با كارشناسان ستادي در اجراي برنامه هاي بازآموزي ، نوآموزي و بدو خدمت تيم سلامت
 8. همكاري با مجله بهورز
 9. برگزاري آزمون ها
 10. پيگيري امور رفاهي دانش آموزان بهورزي
 11. نظارت بر رفتار و انضباظ دانش آموزان در محيط مركز و عرصه هاي كارآموزي با همكاري مربيان  
 12. نظارت بر انجام وظيفه مربيان
 13. برنامه ريزي و نظارت بر نحوه اجراي برنامه هاي امتحاني پايان هر پايه امتحان نهايي