پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

توسعه شبکه و ارتقاء سلامت

  1. مشخص كردن تعداد واحد هاي ارائه خدمات بهداشتي
  2. تعيين مراكز و خانه هاي بهداشت احداث شده
  3. تعيين  وضعيت فضاهاي بهداشتي درماني از نظر مالكيت
  4. مشخص شدن مراكز و خانه هاي بهداشت و پايگاههاي بهداشتي فاقد ساختمان
  5. تعيين ليست تجهيزات ساختماني مورد نياز پايگاهها ، مراكز و خانه هاي بهداشت