پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

توسعه شبکه و ارتقاء سلامت

تامين نيروي انساني  :

  1. جذب نيروهاي طرحي مشمول طرح نيروي انساني شامل پزشك و دندانپزشك و .....
  2. جذب و به كارگيري نيروهاي مورد نياز معاونت بهداشتي از طريق چارت  مصوب تشكيلاتي
  3. نقل و انتقالات نيروي انساني در حوزه معاونت بهداشتي
  4. آموزش شرح وظايف نيروي انساني بر اساس مدارك دانشگاهي
  5. پذيرش ،‌آموزش و به كار گيري نيروي بهورز مرد و زن در خانه هاي بهداشت
  6. تعيين تعداد پستهاي مصوب تشكيلاتي  و رديفهاي بلا تصدي بر اساس چارت سازماني