پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

مبارزه با بیماری ها

گروه تخصصي مبارزه با بیماریها:     

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها یکی از گروههای کارشناسی تخصصی حوزه معاونت  بهداشتي دانشگاه  است که در زمینه چگونگی الگوی توزیع بیماریهای شایع  از نظر اتیولوژی، توزیع مکانی، توزیع زمانی، توزیع انسانی و بخصوص بار بیماری ( Burden of Disease ) و عوامل موثر در آن بررسی و مطالعه نموده و بدینوسیله جایگاه اپیدمیولوژیک آنها را در چارچوب قیاس منطقه ای و ناحیه ای از نظر اسپورادیک، آندمیک، طغیان ( Out Break ) و اپیدمیک بودن تعیین و تبیین می نماید و بر این اساس تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه و کنترلی متناسب در سطوح مختلف را از ابتدایی ( Elementary ) گرفته تا سطح منتج به مرحله باز توانی ( Rehabilitation ) مطالعه، اتخاذ و عملی می نماید تا بتواند بعنوان عضوی از ساختار اجرایی مرکز بهداشت شهرستان بعنوان یک ارگان سازمانی مسئول در قبال سلامت آحاد جامعه هماهنگ و همپا با سایر اعضاء و دیگر بخشهای موثر در بهداشت و با بهره گیری از توان تخصصی خود در تحقق اهداف بهداشتی کشور به نحو شایسته ای ایفای نقش کند. اهداف متآثر از سیاستهای سازمان جهانی بهداشت در مقیاس های: موقعيت شناسي از نظر جهاني، منطقه‌اي و كشوري (Situation Diagnosis )، كنترل ( control )، حذف(Elimination ) و ريشه كني( (Eradication بیماریها و سایر مشکلات بهداشتی در چهارچوب یک نظام مراقبت پویا ( Dynamic Surveillance ) و برخوردار از نظام آماری کارآمد ( MIS )، تا نهایتا به این ترتیب وظیفه خود را در تامین زندگی سالم و شاداب برای مردم و ارتقاء سطح سلامتی آحاد هموطنان با احساس مسئولیت و علاقه مندی ایفا نماید.

   وظايف گروه پيشگيري و مبارزه با بيماريها:

 • مطالعه و شناخت وضعيت اپيدميولوژيك بيماريها در سطح دنيا، كشور و بويژه شهرستان
 • برنامه‌ريزي، سازماندهي و هدايت اجرايي برنامه‌هاي كنترل بيماريها در سطح شهرستان
 • مراقبت و پایش اجرای برنامه های کنترل بیماریها
 • تسهیل زمینه های اجرایی برنامه های کشوری تدوین شده در زمینه کنترل بیماریها
 • جلب و ایجاد همکاری درون و بین بخشی
 • برنامه ریزی و همکاری در انجام برنامه های آموزش همگانی و آموزش کارکنان بهداشت و درمان
 • برنامه ریزی و انجام سمینارها و کارگاه های آموزشی
 • برنامه ریزی و انجام ادغام برنامه کنترل بیماریها در PHC
 • شرکت در جلسات، کنگره ها، سمینارها و کارگاه های علمی
 • انجام مطالعات پژوهشی و تحقیقاتی و یا مشارکت در آنها
 • بهبود شاخصهای سلامتی در تمام ابعاد آن
 • بهبود شیوه زندگی مردم در راستای ارتقاء سلامت جامعه
 • ارتقاء فرایندهای پشتیبان در جهت حمایت