پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

مبارزه با بیماری ها


Warning: getimagesize(C:\inetpub\wwwroot\health/images/gallery/personal/dr.ayda%20baghban.JPG): failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\wwwroot\health\templates\fums\includes\helper.php on line 29

معرفی پرسنل واحد بیماریها

معرفی پرسنل واحد بیماریها :نام ونام خانوادگی آیدا باغبان    سمت : مسئول واحد مبارزه با بیماریهای واگیر  مدرک تحصیلی : پزشک عمومی ( دکتری حرفه ای) شماره داخلی : 130 شماره مستقیم : 071-53314201-53314200 پست الکترونیکی :     نام ...

واحد مبارزه با بیماریها

واحد مبارزه با بیماریها گروه تخصصي مبارزه با بیماریها:      گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها یکی از گروههای کارشناسی تخصصی حوزه معاونت  بهداشتي دانشگاه  است که در زمینه چگونگی الگوی توزیع بیماریهای شایع  از نظر اتیولوژی، توزیع مکانی، توزیع زمانی، توزیع انسانی و بخصوص بار ...