پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

مبارزه با بیماری ها

معرفی پرسنل واحد بیماریها

معرفی پرسنل واحد بیماریها نام ونام خانوادگی : عبداله رئیسی   سمت : مسئول واحد مبارزه با بیماریها مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت عمومی شماره داخلی : 130 شماره مستقیم : 0731-2214201-2214200 پست الکترونیکی : emailProtector.addCloakedMailto("ep_1fb2a1c3", ...

واحد مبارزه با بیماریها

واحد مبارزه با بیماریها گروه تخصصي مبارزه با بیماریها:      گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها یکی از گروههای کارشناسی تخصصی حوزه معاونت  بهداشتي دانشگاه  است که در زمینه چگونگی الگوی توزیع بیماریهای شایع  از نظر اتیولوژی، توزیع مکانی، توزیع زمانی، توزیع انسانی و بخصوص بار ...