پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

مبارزه با بیماری ها

نام ونام خانوادگی : عبداله رئیسی  raeesi
سمت : مسئول واحد مبارزه با بیماریها
مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت عمومی
شماره داخلی : 130
شماره مستقیم : 0731-2214201-2214200
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : علی دهقانی  
سمت : کارشناس مبارزه با بیماریها (برنامه سوانح و حوادث—غربالگری نوزادان)
مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت عمومی
شماره داخلی : 131
شماره مستقیم : 0731-2214201-2214200
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : فهیمه راست باف  rastbaf
سمت : کارشناس مبارزه با بیماریها (بیماریهای ژنتیک،تالاسمی—دیابت وفشارخون)
مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری
شماره داخلی : 132
شماره مستقیم : 0731-2214201-2214200
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : معصومه دشتی  dashti
سمت : کارشناس مبارزه با بیماریها (برنامه ایمنسازی—آب وغذا )
مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت عمومی
شماره داخلی : 132
شماره مستقیم : 0731-2214201-2214200
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : زهرا استادی  ostadi
سمت : کارشناس مبارزه با بیماریها ( برنامه سل وجزام،ایدز،آمیزشی)
مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت عمومی
شماره داخلی : 132
شماره مستقیم : 0731-2214201-2214200
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : روح اله ارشدی نژاد  
سمت : کارشناس مبارزه با بیماریها
مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت عمومی
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 07323522299
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : حجت اله ستوده  setoudeh
سمت : کارشناس مبارزه با بیماریها ( برنامه آسم وCOPD - زنجیره سرما)
مدرک تحصیلی : مهندسی بهداشت حرفه ای
شماره داخلی : 131
شماره مستقیم : 0731-2214201-2214200
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : مهدی شرفی  shrafi
سمت : کارشناس مبارزه با بیماریها برنامه زئونوز --آنفلوانزا
مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت عمومی
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 0731-2214201-2214200
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : محمدحسین محمدی فر  mohamdifar
سمت : کارشناس مبارزه با بیماریها برنامه پیشگیری وثبت سرطان
مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت عمومی
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 0731-2214201-2214200
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : ساره نوروزی  norozi
سمت : کارشناس مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری
مدرک تحصیلی : کارشناس روانشناسی عمومی
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 0731-2226800
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : غزنوی  
سمت : کارشناس مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری
مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت عمومی
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 0731-2226800
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : جوادی فر  
سمت : کارشناس مرکز مشاوره تالاسمی
مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 0731-3344491
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : محمد علی نکوئیان  
سمت : کارشناس مبارزه با بیماریها مسئول مرکز ب د میانده
مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت عمومی
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی :  
سمت : کارشناس مبارزه با بیماریها
مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت عمومی
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : مهدی گلستان کار  
سمت : پوشش منطقه ششده،امیرحاجیلو،قاسم آباد
مدرک تحصیلی : کاردان مبارزه با بیماریها
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : محسن فربود  farbood
سمت : کاردان مبارزه با بیماریها پوشش منطقه تنگ کرم وفدشکوئیه
مدرک تحصیلی : کاردان مبارزه با بیماریها
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : هاشم سهراب پور  
سمت : پوشش منطقه خورنگان ، کوشکقاضی
مدرک تحصیلی : کاردان مبارزه با بیماریها
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
پست الکترونیکی :