پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی فسا

نام و نام خانوادگی : راحله اصلاحی  
سمت : مسئول كارگزيني
مدرک تحصیلی :
شماره داخلی : 144
شماره مستقیم : 0731-2228006
پست الکترونیکی :

 

نام و نام خانوادگی : موسي رحيم زاده  
سمت : متصدي حضور و غياب
مدرک تحصیلی : فوق ديپلم
شماره داخلی : 146
شماره مستقیم : 0731-2228006
پست الکترونیکی :

 

 

نام و نام خانوادگی : اشرف استوار  
سمت : بايگان
مدرک تحصیلی : ديپلم
شماره داخلی : 144
شماره مستقیم : 0731-2228006
پست الکترونیکی :

 

نام و نام خانوادگی : محمد رضا دانش پور  
سمت : متصدي امور مرخصي
مدرک تحصیلی : فوق ديپلم
شماره داخلی : 144
شماره مستقیم : 0731-2228006
پست الکترونیکی :