پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

معاونت بهداشت

معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی فسا

خانم مهندس سوسن جانی زاده مسئول واحد بهداشت حرفه ای در این خصوص گفت : به منظور ارتقاء سطح علمی بهورزان خانه های بهداشت وبه تبع آن ارتقاء سلامت شاغلین وحفظ سلامت نیروی کار در آذر ماه ودی ماه سال  95 کارگاه آموزشی کلیات بهداشت حرفه ای توسط واحد بهداشت حرفه ای برگزار گردید.

در این جلسه آموزشی مهندس خضرایی در زمینه ی ارگونومی وایستگاه کاربه فراگیران آموزش دادند و در ادامه مهندس رعیت پیشه توضیحات کاملی در زمینه ی فرم های بهداشت حرفه ای از جمله فرم تک واحدی وشماره 1 به بهورزان ارائه نمودند و سپس آقای مهندس بهزادی در زمینه ی عوامل زیان آور محیط کار و تسهیلات بهداشتی کارگاه ها به فراگیران آموزش دادند.