پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

آیین نامه های بهداشت محیط

آئین نامه های سلامت روان

آئین نامه های سلامت روان 1- آئین نامه تاسیس مرکز خدمات کاهش آسیب وابستگی به مواد 2- پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست 3- پروتکل ارائه خدمات سرنگ و سوزن در بسته برنامه های کاهش آسیب کشور 4- راهنمای عمل نحوه استقرار و ارائه خدمات مراقبت و کاهش آسیب مصرف ...