پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی فسا

برنامه هاي بهداشتي درماني حوزه معاونت بهداشتي ومراكز بهداشت شهر ستان فسا

سلامتي حالتي است كه در آن افراد ازرفاه كامل جسمي ، رواني و اجتماعي و معنوي برخوردارند و تنها نبود بيماري به منزله سلامتي محسوب نمي گردد. با توجه به تعريف بالاسلامتي يكي از محورهاي عدالت و توسعه جوامع در تمامي ابعاد اجتماعي ،اقتصادي ، سياسي و انساني  به شمار مي رود و نقش دولت در برنامه ريزي ، پشتيباني و جلب مشاركت مردم در راستاي حفظ و ارتقاي سلامتي به وضوح  مشاهده می گردد  .لذا ارائه خدمات بهداشتي و درماني كامل و با كيفيت مطلوب با همكاري مردم از طريق واحدهاي بهداشتي درمانی ( مراكز بهداشتي درماني ، پايگاههاي بهداشتي ، خانه هاي بهداشت و ... ) به تمامي اقشار جامعه با همكاري و مشاركت ارگان ها ، سازمان هاي  دولتي و غير دولتي مرتبط ازجمله اقدامات موثري است كه در ارتقاء سلامت جامعه ( توانمند سازي مردم در شناخت عوامل تاثير گذار بر سلامت فردي و اجتماعي و تصميم گيري در انتخاب رفتارهاي بهداشتي براي به دست آوردن زندگي سالم ) نقش به سزايي دارد.

خدمات اساسي بهداشت مبتني است بر مراقبت هاي اوليه بهداشتي كه با شيوه هايي از نظرعملي و علمي معتبر و ازنظر اجتماعي پذيرفتني و قابل دسترس براي همه ی افراد جامعه مي باشد و در بر گيرنده   :

 • آموزش عمومي جامعه
 • اصلاح و بهبود تغذيه
 • تامين آب آشاميدني و غذاي سالم و بهسازي محيط و کار
 • مراقبت مادر و كودك و تنظيم خانواده
 • خدمات بهداشت روان
 • پيشگيري و درمان بيماري های بومي و محلي
 • درمان مناسب بيماری ها و پيشگيري  از حوادث و سوانح
 • خدمات بهداشت دهان و دندان
 • تدارك داروهاي اساسي مورد نياز مراقبت هاي بهداشتي و درماني سرپايی
 • ايمن سازي در برابر  بيماري های عفوني هدف
 • خدمات بهداشتی – درمانی مربوط به بیماری های واگیر و غیر واگیر

و ...

سطوح ارائه خدمات بهداشتي درماني شامل :

سطح اول خدمات: خدماتی که توسط پزشک خانواده وهمکاران وی در جایی نزدیک به  محل زندگی مردم ( خانه های بهداشت ، پایگاه های بهداشتی و مراکز بهداشتی -  درمانی شهری  و  روستایی ) ارائه می گردد که شامل خدماتی ازقبیل: ارتقای سلامت  عمومی، پیشگیری و درمان های اولیه، ثبت اطلاعات در پرونده سلامت، ارجاع  و پی گیری بیمار،  تجویز دارو و درخواست انجام خدمات پاراکلینیکی و .... می باشد.

سطح دوم خدمات: خدمات درمان سرپایی و بستری که  در درمانگاه های تخصصی یا بیمارستان های دولتی دراختیار ارجاع شدگان از سطح اول قرار می گیرد . متخصصین  پس از درمان بیمار ، نتیجه خدمات انجام شده را به صورت بازخورد جهت استفاده پزشک خانواده در دفترچه بیمار ثبت می نمایند.

سطح سوم خدمات: خدمات درمانی سرپایی و بستری می باشد که  توسط  مراکز فوق تخصصی در اختیار ارجاع شدگان از سطوح اول  و دوم قرار می گیرد.