پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی فسا

نام و نام خانوادگی : امان الله آل سعدی  
سمت : مسئول كارگزيني
مدرک تحصیلی :
شماره داخلی : 144
شماره مستقیم : 0731-2228006
پست الکترونیکی :

 

نام و نام خانوادگی :  راحله اصلاحی  
سمت :
مدرک تحصیلی :
شماره داخلی : 146
شماره مستقیم : 0731-2228006
پست الکترونیکی :

 

 

نام و نام خانوادگی : اشرف استوار  
سمت : بايگان
مدرک تحصیلی : ديپلم
شماره داخلی : 144
شماره مستقیم : 0731-2228006
پست الکترونیکی :

 

 

 

نام و نام خانوادگی :  
سمت :
مدرک تحصیلی :
شماره داخلی : 144
شماره مستقیم : 0731-2228006
پست الکترونیکی :

 

 

 

نام و نام خانوادگی :  
سمت :
مدرک تحصیلی :
شماره داخلی : 144
شماره مستقیم : 0731-2228006
پست الکترونیکی :