پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

بدين وسيله به استناد آئين نامه جديد اداري استخدامي كارمندان غير هيأت علمي، مقررات جديد در خصوص امور استخدامي ، امور مرخصي ها و امور بازنشستگي جهت اطلاع و اقدام اعلام مي گردد . ضمناً‌ تاريخ اجراي مصوبات از ابتداي سال جاري مي باشد.

1)  امور استخدامي :

تبصره 2) مستخدمين پيماني حداقل 3 سال و حداكثر پس از 6 سال خدمت پيماني در صورت داشتن شرايط ، برابر دستورالعمل مصوب هيأت امناء به مستخدم رسمي آزمايشي تبديل وضع مي شوند .در صورت عدم احراز شرايط مصوب براي تبديل وضعيت به رسمي آزمايشي ، تمديد قرارداد پيماني مقدور نمي باشد.

الف) حصول ا طمينان از لياقت علمي ، كارداني ، علاقه به كار ، خلاقيت  و نوآوري ، روحيه خدمت به مردم ، تكريم ارباب رجوع و ارتقاء سطح رضايتمندي آنان و رعايت نظم و انضباط اداري از طريق كسب امتياز لازم با پيشنهاد مدير بلافصل و تائيد معاون توسعه مديريت و منابع مؤسسه

ب) طي دوره هاي آموزشي و كسب امتياز لازم

ج) تائيد گزينش

ماده 39) انعقاد قرارداد مجدد با كارمند پيماني يا قراردادي منوط به تحقق شرايط زير است :

الف) استمرار بقاء پست سازماني كارمند پيماني يا قراردادي

ب) كسب نتايج مطلوب از ارزيابي عملكرد و رضايت از خدمات كارمند 

ج) جلب رضايت مردم و ارباب رجوع

د) ارتقاء سطح علمي و تخصصي در زمينه شغل مورد تصدي

كمك هزينه عائله مندي و اولاد : 

به كارمندان مرد شاغل ، بازنشسته و از كار افتاده مشمول اين قانون كه داراي همسر مي باشند معادل 810 امتياز بابت كمك هزينه عائله مندي و به ازاء هر فرزند معادل 210 امتياز به عنوان كمك هزينه اولاد قابل پرداخت است.

تبصره 1) حداكثر سن براي اولاد ذكور كه از مزاياي اين بند استفاده مي كنند تا 20 سال و به شرط ادامه تحصيل و غير شاغل بودن فرزند تا 25 سال تمام  

تبصره 2)  اولاد اناث مادام كه شوهر يا شغل نداشته باشند بدون رعايت سقف سني

تبصره 3) كارمندان زن شاغل ، بازنشسته ، ازكار افتاده و وظيفه بگير مشمول اين آئين نامه كه داراي همسر نبوده ( همسر فوت كرده يا مطلقه باشد ) و يا همسر آنان معلول و يا از كار افتاده كلي باشد ، از مزاياي كمك هزينه عائله مندي اين بند بهره مند مي شوند . در صورتي كه اين كارمندان بر اساس

رأي مراجع ذي صلاح، به تنهايي متكفل مخارج فرزندان خود باشند از مزاياي كمك هزينه اولاد نيز بهره مند مي شوند.

اين افراد در صورت ازدواج مجدد و تحت تكفل بودن فرزندان ، بر اساس رأي مراجع ذي صلاح ، از مزاياي كمك هزينه اولاد بهره مند مي شوند.

2)  امور مرخصي ها :

ماده 71) كارمندان رسمي و پيماني مؤسسه، سالي 30 روز حق مرخصي كاري با استفاده حقوق و مزاياي مربوط را دارند. حداكثر نيمي از مرخصي كارمندان در هر سال قابل ذخيره شدن است.

ماده 74) به منظور تحكيم و تكريم نهاد خانواده ، كارمندان مؤسسه در موارد زيرحق برخورداري از هفت روز مرخصي اضطراري علاوه بر سقف مرخصي استحقاقي سالانه را دارند . مرخصي مذكور قابل ذخيره يا بازخريد نمي باشد.

الف) ازدواج دائم كارمندان

ب) ازدواج فرزند كارمند

ج) فوت بستگان درجه يك شامل : همسر ، فرزند ، پدر ، مادر ، خواهر و برادر

ماده 75) كارمندان اعم از پيماني، رسمي آزمايشي و رسمي كه به حج تمتع مشرف مي شوند مجاز خواهند بود فقط يكبار از يكماه مرخصي تشويقي استفاده نمايند كه جزء مرخصي استحقاقي منظور نخواهد شد.

ماده 77) تعطيلات رسمي بين مرخصي هاي استحقاقي جزء مرخصي محسوب نمي شود.

ماده 78) كارمندان رسمي، رسمي آزمايشي، پيماني مي توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت مؤسسه حداكثر سه سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند و در صورتي كه كسب مرخصي براي ادامه

تحصيلات عالي در رشته مربوط به شغل كارمندان يا نياز مؤسسه باشد، تا مدت 2 سال ديگر قابل افزايش خواهد بود. احتساب مدت مرخصي بدون حقوق كارمندان كه بابت ادامه تحصيل اعطا مي شود ، از لحاظ بازنشستگي با پرداخت كسور  مربوط توسط كارمندان مؤسسه ( اعم از سهم مستخدم و كارفرما ) طبق دستورالعملي خواهد بود كه توسط هيأت امناء تصويب مي شود.

ماده 82) به بانوان باردار براي هر بار وضع حمل ، شش ماه مرخصي زايمان با استفاده از حقوق و فوق العاده هاي مربوط تعلق مي گيرد كه در هر صورت از شش ماه بيشتر نخواهد بود.

تبصره 1) مدت مرخصي زايمان براي زايمان هاي دوقلو ، هشت ماه و براي زايمان هاي سه قلو و بالاتر ، يكسال تعيين مي شود.

تبصره 2) مدت مرخصي استعلاجي بانواني كه در طول دوران بارداري با تائيد پزشك معالج از مرخصي استعلاجي استفاده مي كنند، از سقف مرخصي زايمان آنها كسر نخواهد شد.

تبصره 3) به كارمنداني كه همسر ايشان وضع حمل مي نمايند، مدت 15 روز مرخصي اضطراري مراقبت از همسر تعلق مي گيرد ، اين مرخصي قابل بازخريد و ذخيره نمي باشد.

تبصره 4) مرخصي زايمان در خصوص مادراني كه فرزند آنها مرده به دنيا مي آيد دو ماه خواهد بود.

تبصره 5) به كارمندان زن پس از اتمام مرخصي زايمان تا سن 24 ماهگي فرزند، روزانه يكساعت مرخصي شيردهي تعلق مي گيرد.

3)  امور بازنشستگي  :

ماده 97) شرايط بازنشستگي كارمندان در مؤسسه به شرح زير است :

الف) مؤسسه مكلف است كارمندان خود را كه سي سال سابقه خدمت دارند بازنشسته نمايد.

ب) مؤسسه مي تواند كارمند خود را با داشتن حداقل شصت سال سن و حداقل بيست  و پنج سال سابقه خدمت با بيست و پنج روز حقوق بازنسشته نمايد.

تبصره 2) سابقه مذكور در بند الف ماده 97 و همچنني شرايط سني مزبور در بند (( ب )) براي متصديان مشاغل سخت و زيان آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال كمتر مي باشد و شرط سني براي زنان منظور نمي گردد.