پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی فسا

:نام ونام خانوادگی دکتر فریدا فرهمندپور
 FARAHMAND
سمت : مسئول واحد مبارزه با بیماریهای واگیر 
مدرک تحصیلی : پزشک عمومی ( دکتری حرفه ای)
شماره داخلی : 130
شماره مستقیم : 071-53314201-53314200
پست الکترونیکی :  

 

نام ونام خانوادگی : عبدا.. عزیزی  azezi
سمت : مسئول واحد مبارزه با بیماریهای غیرواگیر
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد اپیدمیولوژی
شماره داخلی : 131
شماره مستقیم : 071-53314201-53314200
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : زهرا استادی  ostadi
سمت : کارشناس مبارزه با بیماریها ( برنامه سل وجزام،ایدز،آمیزشی)
مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت عمومی
شماره داخلی : 132
شماره مستقیم : 0731-2214201-2214200
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : روح اله ارشدی نژاد  r a
سمت : کارشناس مبارزه با بیماریها
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد آموزش بهداشت
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 07323522299
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : حجت اله ستوده  setoudeh
سمت : کارشناس مبارزه با بیماریها ( برنامه آسم وCOPD - زنجیره سرما)
مدرک تحصیلی : مهندسی بهداشت حرفه ای
شماره داخلی : 131
شماره مستقیم : 0731-2214201-2214200
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : مهدی شرفی  shrafi
سمت : کارشناس مبارزه با بیماریها برنامه زئونوز --آنفلوانزا
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد اپیدمولوژی
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 0731-2214201-2214200
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : محمدحسین محمدی فر  mohamdifar
سمت : کارشناس مبارزه با بیماریها برنامه پیشگیری وثبت سرطان
مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت عمومی
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 0731-2214201-2214200
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : ساره نوروزی  norozi
سمت : کارشناس مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری
مدرک تحصیلی : کارشناس روانشناسی عمومی
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 0731-2226800
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : زینب حیدری  zeynab heydari
سمت : کارشناس مبارزه با بیماریها
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 071-53314201
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : جوادی فر  
سمت : کارشناس مرکز مشاوره تالاسمی
مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 0731-3344491
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : مهدی گلستان کار  
سمت : پوشش منطقه ششده،امیرحاجیلو،قاسم آباد
مدرک تحصیلی : کاردان مبارزه با بیماریها
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : محسن فربود  farbood
سمت : کارشناس بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن و آنفولانزا 
مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت عمومی
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
پست الکترونیکی :