پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی فسا

گزارش هاي آماري :

  1. گزارش آماري برنامه آهن ياري
  2. گزارش آماري غربالگري يد ادرار دانش آموزان 10-8 ساله
  3. گزارش هاي آماري برنامه مشاركتي