پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 فرم هاي و چك ليست ها :

  1. فرم جمع بندي اطلاعات مراقبت از كودكان زير 8 سال
  2. فرم گزارش آهن ياري
  3. فرم گزارش غربالگري يد ادرار دانش آموزان 10-8 ساله
  4. چك ليست نظارت از خانه هاي بهداشت ، مراكز بهداشتي درماني شهري و پايگاه هاي بهداشتي
  5. فرم برنامه مشاركتي