پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی فسا

محمد رحیمی 

نام ونام خانوادگی : دکترسیدمحمدحسین اجاقی  ojaghi
سمت : مدیر گروه سلامت روان و اجتماعی و اعتیاد
مدرک تحصیلی : پزشک عمومی
شماره داخلی :  
شماره مستقیم : 071-53352611
پست الکترونیکی :

 

نام ونام خانوادگی : سیده مریم دهقانی  dehghani maryam
سمت : مسئول برنامه سلامت روان
مدرک تحصیلی : لیسانس روانشناسی
شماره داخلی :  
شماره مستقیم : 071-53352611
پست الکترونیکی :  

 

 

نام ونام خانوادگی :  فاطمه سادات رهنما  RAHNAMA
سمت :  مسئول برنامه سلامت اجتماعی
مدرک تحصیلی :  فوق لیسانس روانشاسی
شماره مستقیم :  071-53352611
پست الکترونیکی :
 

 

 

 

نام ونام خانوادگی :  محمد رحیمی  mohamad rahimi
سمت :  مسئول برنامه کاهش آسیب و MMT
مدرک تحصیلی :  فوق لیسانس روانشناسی
شماره داخلی :  
شماره مستقیم : 071-53352611
پست الکترونیکی :

 

 

 

نام ونام خانوادگی :  سیده مرضیه موسوی  
سمت :  مسئول برنامه عملیاتی و نظارت بر شاخصها
مدرک تحصیلی :  لیسانس بهداشت خانواده
شماره داخلی :  
شماره مستقیم : 071-53352611
پست الکترونیکی :

 

 

نام ونام خانوادگی :  محمد حاتمی  
سمت :  عضو تیم سیار مرکز گذری کاهش آسیب
مدرک تحصیلی :  
شماره داخلی :  
شماره مستقیم : 071-53358600
پست الکترونیکی :

 

 

 

نام ونام خانوادگی :  سید عبدالرسول نعمت اله زاده  
سمت :  عضو تیم سیار مرکز گذری کاهش آسیب
مدرک تحصیلی :  
شماره داخلی :  
شماره مستقیم : 071-53358600
پست الکترونیکی :