پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

پزشک خانواده شهری

نام و نام خانوادگی : دکتر فریبا علیزاده  alizade
سمت : مسئول اجرایی پزشک خانواده شهری
مدرک تحصیلی : دکترای عمومی
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 731-2214203
پست الکترونیکی :

 

نام و نام خانوادگی : ليلا مجيدي  majidi
سمت : كارشناس پزشك خانواده
مدرک تحصیلی : كارشناس بهداشت عمومي
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 0731-2212622
پست الکترونیکی :

 

نام و نام خانوادگی : محسن رمضانی  RAMEZANI
سمت : مسئول کمیته آمار و فناوری اطلاعات
مدرک تحصیلی : مهندسی کامپیوتر
شماره داخلی : 234
شماره مستقیم : 0731-2216327
پست الکترونیکی :